Svenskt sigill

Ett märke som gör skillnad.

Svenskt Sigill är ett märke som hjälper handlare och konsumenter att kunna välja produkter som producerats med större hänsyn till djur och natur. En bättre produktionskvalitet helt enkelt. Märket garanterar att produktion sker utifrån standarden IP Sigills omfattande produktionskriterier (regler) som säkrar hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg och ökad miljöhänsyn. Efterlevnaden av standarden kontrolleras av oberoende part, ett certifieringsorgan, vid återkommande kontroller, sk. revisioner.

Odlare och djuruppfödaren tar ett aktivt ansvar om framtiden, förvaltar och värnar om de kärnvärden som den svenska modellen sedan lång tid byggt upp och odlingsmetoder utvecklas med utgångspunkt från vetenskap och ett resursmässigt hållbart synsätt. Noggrann dokumentation, identifiering av kritiska faktorer i kombination med förebyggande åtgärdsprogram och full spårbarhet är grunden för en kvalitetssäkrad produktion.

För råvaran betyder Svenskt Sigill-märkningen ett steg från anonym produkt till en profilerad

kvalitetsprodukt från en kontrollerad odling eller uppfödning. Helt enkelt ett sätt att synliggöra de mervärden som en ansvarsfull produktion bidrar till, ända fram till handel och konsument.